TOP Trustpilot

Dataskyddsdeklaration

1) Information om inhämtning av personuppgifter och kontaktuppgifter för ansvarig

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och tackar för visat intresse. Nedan informerar vi om hanteringen av dina personuppgifter när du nyttjar vår webbplats. Personuppgifter är i detta sammanhang alla uppgifter, med vilka du personligen kan identifieras.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats i den mening som anges i den allmänna uppgiftsskyddsförordningen (GDPR) är  "FILATI eCommerce GmbH, Dreisesselstr. 43, 94110 Wegscheid, Tyskland, Tel. +49 8592 40 80 988 eller Walchshoferweg 26, 4121 Altenfelden, Österrike Tel. +43 7282 217 77, e-post: office@filati.se". Den ansvariga för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person, som ensam eller gemensamt med andra bestämmer om syftena och medlen för behandling av personuppgifter.

1.3 Denna webbplats nyttjar av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig) en SSL-resp. TLS-kryptering. Du kan se om anslutningen är krypterad genom teckensekvensen "https://" och låssymbolen i webbläsarens textrad.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

Vid endast informationsmässigt nyttjande av vår webbplats, alltså om du inte registrerar eller överför annan information till oss, samlar vi endast in sådana data som din webbläsare vidarebefordrar till vår server (s.k. "server-loggfiler"). När du läser in vår webbplats, samlar vi in följande data, något som vi av tekniska skäl måste göra för att kunna visa webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och klockslag för besöket
 • Volym på skickade uppgifter i byte
 • Ursprung/hänvisning, varifrån du besökte vår sida
 • Använd webbläsare
 • Använt operativsystem
 • Använd IP-adress (ev.: i anonymiserad form)

Behandlingen sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR grundat på vårt berättigade intresse för att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Dessa uppgifter varken vidarebefordras eller används i något annat syfte. Vi förbehåller oss emellertid rätten att i efterhand granska server-loggfiler, om det finns konkreta belägg som tyder på olagligt nyttjande.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra nyttjande av vissa funktioner, använder vi på olika sidor så kallade cookies. Detta innebär att små textfiler sparas på din enhet. Några av de cookies som vi använder raderas igen efter webbläsarsessionen, alltså när webbläsaren stängs (s.k. sessionscookies). Andra cookies lämnas kvar på din enhet och möjliggör för oss eller våra partnerbolag (cookies från tredjepartsleverantörer) att känna igen din webbläsare vid nästa besök (permanenta cookies). Om cookies placeras ut, registrerar och behandlar dessa i individuell omfattning viss användarinformationen, som webbläsar- och positionsuppgifter samt IP-adress. Permanenta cookies raderas automatiskt efter en angiven periods, som kan variera mellan olika cookies.

Delvis tjänar cookies till att lagra inställningar för att förenkla beställningsprocessen (t.ex. minnas innehållet i en virtuell varukorg för ett senare besök på webbplatsen). Såtillvida enskilda av oss implementerade cookies även behandlar personuppgifter, sker behandlingen enligt art. 1 pkt. b GDPR, 6 avs. 1 pkt. b GDPR, antingen för genomdrivande av avtalet eller enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, för tillvaratagande av vårt berättigade intresse om bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen samt en kundvänlig och effektiv utformning av besöket på sidan.

Vi arbetar tillsammans med annonspartners som hjälper oss att utforma vårt interneterbjudande på ett intressant sätt. I detta syfte kommer vid ditt besök på vår webbplats också cookies från partnerbolag att sparas på din hårddisk (cookies från tredjepartsleverantörer). I nedanstående avsnitt informeras enskilt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den respektive inhämtade informationen.

Tänk på att du kan ställa in webbläsaren så att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Varje webbläsare skiljer sig åt i sättet som cookies-inställningarna fungerar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, där det förklaras hur du kan ändra dina cookies-inställningar. Denna hittar du för respektive webbläsare under följande länkar:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/sv/questions/1174335
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=de_DE&viewlocale=sv_SV
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/sv/cookies.html

Tänk på att om du inte accepterar cookies, kan funktionaliteten på vår webbplats bli begränsad.

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. per kontaktformulär eller e-post) inhämtas det personuppgifter. Vilka uppgifter som inhämtas i ett kontaktformulär, framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter används och sparas endast i syfte att svara på din förfrågan eller för kontaktregistrering och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Om man tar kontakt i syfte att avsluta ett avtal, anges ytterligare rättslig grund för behandlingen i art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR. Uppgifterna raderas när vi har behandlat förfrågan. Detta gäller om det av omständigheterna kan konstateras att det specifika sakförhållandet är avslutat och såvida inga rättsliga lagringsförpliktelser förhindrar detta.

5) Databehandling vid öppnandet av ett kundkonto och för avtalshantering

Enligt art. 6 para 1 lit. b DSGVO (6 avs. 1 pkt. b GDPR) inhämtas och bearbetas personuppgifter vidare, om du meddelar oss dessa för fullgörandet av ett avtal eller vid öppnande av ett kundkonto. Vilka uppgifter som inhämtas framgår av respektive inmatningsformulär. Ditt kundkonto kan när som helst raderas och detta kan göras genom underrättelse till ovannämnda adress och ansvarig part. Vi sparar och använder de uppgifter som du har delat med oss för att hantera våra uppdrag. När avtalet i sin helhet har fullgjorts eller ditt kundkonto har raderats spärras dina uppgifter i enlighet med skatte- och handelsrättsliga lagringsperioder, och raderas sedan, såvida du inte uttryckligen medgivit ytterligare användning av dina uppgifter eller om det enligt lagstiftningen stipuleras att det är tillåtet med ytterligare databehandling från vår sida, vilket vi informerar om nedan.

6) Nyttjande av dina uppgifter för direktannonsering

6.1 Anmälan till vårt e-post-newsletter
När du registrerar dig för vårt e-postnyhetsbrev, skickar vi regelbundet information om våra erbjudanden. Det enda du behöver ange för att få nyhetsbrevet är din e-postadress. Angivande av ev. ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att kontakta dig personligen. För utskick av nyhetsbrevet använder vi ett s.k. Double Opt-in-förfarande. Detta betyder att vi inte skickar nyhetsbrevet till dig förrän du uttryckligen har samtyckt till att vi skickar ut det. Vi skickar sedan en e-postbekräftelse, vari du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du från och med nu vill få nyhetsbrev.

Genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR. Vid registrering för nyhetsbrevet sparar vi din av internetleverantören (ISP) registrerade IP-adress samt datum och klockslag för inloggningen, för att vid en senare tidpunkt kunna utreda om e-postadressen eventuellt har varit föremål för missbruk. De av oss vid anmälan till nyhetsbrevet registrerade uppgifterna kommer endast att användas i syfte att skicka nyhetsbrev med kommersiell information. Du kan när som helst avbeställa nyhetsbrevet med den specifika länken i nyhetsbrevet eller genom att meddela tidigare nämnd ansvarig person. Efter avbeställning raderas omgående din e-postadress från vår nyhetsbrevslista, såvida du inte uttryckligen samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss en mer omfattande dataanvändning, som är tillåten enligt lag och vilken vi informerar om i denna försäkran.

6.2 Utskick av E-Mail-Newsletter till befintliga kunder.
Om du har samtyckt till att vi får tillgång till din e-postadress i samband med köp av produkter, förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka ut erbjudanden per e-post om liknande produkter som redan har köpts ur vårt sortiment. För detta syfte behöver vi enligt § 7 avs 3 i tysk lagstiftning mot oärlig reklam inte inhämta särskilt tillstånd från dig. Databehandlingen sker härvidlag endast grundat på vårt berättigade intresse för personligt anpassad direktannonsering enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. Har du inledningsvis invänt mot användning av din e-postadress för detta syfte, sker inget e-postutskick från oss. Du har när som helst rätt att invända mot användning av din e-postadress för de ovannämnda annonsyftena avseende framtida förhållanden, genom ett meddelande till den inledningsvis angivna ansvariga parten. Härvidlag utgår endast överföringskostnader enligt bastariff. När vi har fått in din invändning upphör vi omedelbart att använda din e-postadress i annonssyfte.

6.3 Reklam per post
Grundat på vårt berättigade intresse för personligt anpassad direktannonsering förbehåller vi oss rätten att spara ditt för- och efternamn, din adress och - såvida vi erhållit dessa ytterligare uppgifter inom ramen för avtalsförhållandet - din titel, akademiska titel, ditt födelseår och din yrkes-, bransch- eller affärsbefattning enligt art. 6 avsn. 1 pkt. f GDPR samt använda desamma för utskick per post av intressanta erbjudanden och information om våra produkter.
Du kan när som helst motsätta dig lagring och nyttjande av dina uppgifter för detta syfte genom att meddela den ansvariga därom.

7) Uppgiftsbehandling vid beställningshantering

7.1 För att hantera din beställning arbetar vi tillsammans med denna/dessa nedanstående leverantörer, vilka helt eller delvis hjälper oss att fullgöra ingångna avtal. Till dessa leverantörer kommer grundat på följande information, vissa personuppgifter att vidarebefordras.
De av oss inhämtade personuppgifterna vidarebefordras i samband med uppdragshanteringen till det transportföretag som leverantören har anlitat om detta är nödvändigt för att leverera varan. Dina betalningsuppgifter lämnar vi till det anlitade kreditinstitutet inom ramen för betalningshanteringen, om detta är nödvändigt för betalningshantering. Om en betaltjänst används framgår detta tydligt av den nedanstående informationen. Den rättsliga grunden för vidarebefordran av uppgifter är härvidlag art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR.

7.2 Beställningshanteringen sker med hjälp av tjänsteleverantörer (betaltjänstleverantörer)
- Computop
Om du väljer kreditkortsbetalning via betaltjänstleverantören Computop, följer betalningshanteringen via Computop Wirtschaftsinformatik GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg, Tyskland, till vilken vi vidarebefodrar den information du uppgivit inom  beställningsprocessen utöver informationen om din beställning, enligt  art. 6 avs 1 pkt. b GDPR. Vidarebefordran av dina uppgifter sker uteslutande för betalningstransaktionens betaltjänst med Computop och endast i den mån det är nödvändigt för detta.

- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om detta erbjuds - "köp mot faktura" eller avbetalning via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter i samband med betalningshanteringen till PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.a., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan "PayPal"). Vidarebefordran sker enligt art. 6 avs. 1 pkt. b GDPR och endast i den utsträckning som krävs för betalningshanteringen.
PayPal förbehåller sig, när det gäller betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, direktdebitering via PayPal eller – om så erbjuds - "köp mot faktura" eller "delbetalning" via PayPal, rätten att genomföra en kreditupplysning. För detta syfte kommer dina betalningsuppgifter att vid behov, enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR, på basis av det berättigade intresset hos PayPal för fastställande av din betalningsförmåga, att vidarebefordras till kreditupplysningsföretag. Resultat av kreditkontrollen beträffande den statistiska sannolikheten för utebliven betalning använder PayPal i syfte att fatta beslut om vilka betalningsmetoder som ska erbjudas. Kreditvärdigheten kan innehålla sannolikhetsvärden (s.k. Score-värden). Såvida Score-värden påverkar resultatet av kreditupplysningen, har detta sin grund i en vetenskaplig beprövad matematisk-statistisk metod. I beräkningen av Score-värden tas bland annat, men inte uteslutande, hänsyn till adressuppgifter. Övriga rättsliga bestämmelser om uppgiftsskydd, bland annat om det anlitade upplysningsföretaget, hitatr man i PayPals integritetspolicy: https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=fr_FR
Du kan alltid invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att underrätta PayPal. PayPal är emellertid vid behov fortfarande berättigat att behandla dina personuppgifter, om detta krävs för att avtalsenligt sköta betalningshanteringen.

- SOFORT
Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs, behandlas betalningen via betalningstjänst lverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (nedan kallad "SOFORT"), till vilken vi vidarebefodrar den information du uppgivit inom  beställningsprocessen utöver informationen om din beställning, enligt  art. 6 avs 1 pkt. b GDPR.. SOFORT GmbH är en del av Klarna-koncernen (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Överföringen av dina uppgifter är uteslutande i syfte att behandla betalningar hos leverantören av betaltjänster SOFORT och endast i den mån det är nödvändigt för detta. Ytterligare information om sekretesspolicy för SOFORT finns på följande internetadress: https://www.klarna.com/pay-now/customer-service/information-data-security-sofort-gmbh-general-data-protection-regulation-gdpr/

8) Användning av sociala medier: social plugins

8.1 Facebook-Plugins med 2-klickslösning
På vår webbplats används så kallade Social Plugins ("plugins") från det sociala nätverket Facebook, vilket drivs av Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA ("Facebook").
För att öka skyddet för dina uppgifter vid besök av vår webbplats, blir dessa Plugins först inaktiverade med hjälp av en så kallad "2-klick"-lösning som är integrerad i sidan.
Denna integrering säkerställer att det vid inläsningen av en sida på vår webbplats med den här typen av Plugins, ändå inte upprättas någon anslutning till Facebooks servrar. Först om du aktiverar Plugin-programmen och därmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR ger ditt medgivande till dataöverföringen, upprättar webbläsaren en direkt förbindelse till Facebooks servrar.
Facebook Inc., med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska uppgiftsskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar uppfyllande av den i EU gällande dataskyddsnivån.
I Facebooks integritetspolicy kan du läsa om syftet med och omfattningen av datainhämtningen och den vidare behandlingen samt användningen av uppgifter via Facebook och dina rättigheter liksom inställningsmöjligheter för att skydda din privata sfär: http://www.facebook.com/policy.php

8.2 Google+ -Plugins med 2-klickslösning
På vår webbplats används så kallade Social Plugins ("plugins") från det sociala nätverket Google+, vilket drivs av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
För att öka skyddet för dina uppgifter vid besök av vår webbplats, blir dessa Plugins först inaktiverade med hjälp av en så kallad "2-klick"-lösning som är integrerad i sidan.
Denna integrering säkerställer att det vid inläsningen av en sida på vår webbplats med den här typen av Plugins, ändå inte upprättas någon anslutning till Google+ servrar. Först om du aktiverar Plugin-programmen och därmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR ger ditt medgivande till dataöverföringen, upprättar webbläsaren en direkt förbindelse till Google+ servrar.
USA-baserade Google LLC är certifierad enligt US Privacy Shield, vilket säkerställer överensstämmelse med nivån på dataskydd i EU.
Syftet och omfattning av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna genom Google samt dina rättigheter och sätt att skydda din säkerhet, kan du läsa om i dataskyddsförklaringen från Google kan hämtas på internetadressen http://www.google.com/policies/privacy/.

8.3 Pinterest-plugin med 2-klickslösning
På vår webbplats används så kallade Social Plugins ("plugins") från det sociala nätverket Pinterest, vilket drivs av Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA, 94103, USA ("Pinterest").
För att öka skyddet för dina uppgifter vid besök av vår webbplats, blir dessa Plugins först inaktiverade med hjälp av en så kallad "2-klick"-lösning som är integrerad i sidan.
Denna integrering säkerställer att det vid inläsningen av en sida på vår webbplats med den här typen av Plugins, ändå inte upprättas någon anslutning till Facebooks servrar. Först om du aktiverar Plugin-programmen och därmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR ger ditt medgivande till dataöverföringen, upprättar webbläsaren en direkt förbindelse till Pinterests servrar.
Syftet och omfattning av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna genom Pinterest samt dina rättigheter och sätt att skydda din säkerhet, kan du läsa om i dataskyddsförklaringen från Pinterest (kan hämtas på internetadressen : https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

8.4 Twitter-plugin med 2-klickslösning
På vår webbplats används så kallade Social Plugins ("plugins") från det sociala nätverket Twitter, vilket drivs av Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.
För att öka skyddet för dina uppgifter vid besök av vår webbplats, blir dessa Plugins först inaktiverade med hjälp av en så kallad "2-klick"-lösning som är integrerad i sidan.
Denna integrering säkerställer att det vid inläsningen av en sida på vår webbplats med den här typen av Plugins, ändå inte upprättas någon anslutning till Twitters servrar. Först om du aktiverar Plugin-programmen och därmed enligt art. 6 avs. 1 pkt. a GDPR ger ditt medgivande till dataöverföringen, upprättar webbläsaren en direkt förbindelse till Twitters servrar.
USA-baserade Twitter är certifierad enligt US Privacy Shield, vilket säkerställer överensstämmelse med nivån på dataskydd i EU.
Syftet och omfattning av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna genom Twitter samt dina rättigheter och sätt att skydda din säkerhet, kan du läsa om i dataskyddsförklaringen från Twitter kan hämtas på internetadressen http://twitter.com/privacy.

9) Användning av sociala medier: Videor

Användning av Youtube-videor
Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och spela upp videor från leverantören "Youtube", vilken tillhör Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").
Här används det utvidgade uppgiftsskyddsläget, vilket enligt leverantörsuppgifter påbörjar lagring av användarinformationen först vid uppspelning av videon. Om uppspelning av inbäddade Youtube-videor startar, använder leverantören "Youtube" cookies för att samla in information om användarens beteenden. Anvisningar från "Youtube" tjänar då bland annat till att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra felaktig användning. När du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter direkt kopplas till ditt konto om du klickar på videon. Om du inte önskar sammankopplas med din YouTube-profil, måste du logga ut innan du trycker på knappen. Google sparar dina uppgifter (även för ej inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådana utvärdering sker specifikt enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av Googles berättigade intressen för att inbädda personligt anpassad reklam, marknadsforskning och/eller behovsanpassad utformning av webbplatsen. Du har rätt att återkalla medgivandet till bildandet av denna användarprofil. För att utöva denna måste du vända dig till YouTube.
Oberoende av om en uppspelning av inbäddade videor sker, upprättas vid varje besök på denna webbplats en anslutning till Google-nätverket "DoubleClick", vilket utan vår påverkan kan utlösa ytterligare uppgiftsbehandlingsprocedurer.
Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.
Mer information om dataskydd på "YouTube" hittar du i leverantörens integritetspolicy under: https://www.google.com/policies/privacy/

10) Online-Marketing

Användning av Google AdWords conversion-tracking

Denna webbplats använder online-annonseringsprogrammet "Google AdWords" och, inom ramen för detta, Conversion-Tracking från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Vi använder Googles produkt Adwords för att med hjälp av annonsmaterial (så kallade Google Adwords) på externa webplatser göra dig uppmärksam på våra attraktiva erbjudanden. Vi kan med uppgifter från annonskampanjerna utröna hur lyckade de enskilda annonsåtgärderna är. Detta görs i syfte att visa annonser som är intressanta för dig, utforma vår webbplats på ett intressantare sätt för dig och få fram en rättvis beräkning av annonskostnaderna.

Cookien för Conversion Tracking sparas om en användare klickar på en av Googles administrerade Adwords-annonser. Cookies är små textfiler som sparas på din dator. Dessa cookies förlorar i regel sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användare besöker vissa sidor på denna webbplats och cookien fortfarande inte har gått ut, kan Google och vi upptäcka att användaren har klickat på annonsen och skickats vidare till denna sida. Varje Google AdWords-kund erhåller en unik cookie. Cookies kan därför inte spåras tillbaka till användaren via AdWords-kundernas webbplatser. Information som inhämtats genom Conversion-cookies syftar till att skapa Conversion-statistik för de AdWords-kunder som har beslutat sig för att använda Conversion-tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som klickat på din annons och skickats vidare till en sida med en Conversion-Tracking-tagg. De erhåller dock ingen information med vilken användaren kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i Tracking kan du blockera tjänsten, genom att enkelt inaktivera cookien för Google Conversion-Trackings i din webbläsares användarinställningar. Du registreras då inte i Conversion-Tracking-statistiken. Vi placerar ut Google Adwords på basis av vårt berättigade intresse för målinriktade annonser enl. art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR.

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

Under nedanstående internetadress finns mer information om Googles bestämmelser om uppgiftsskydd: https://policies.google.com/privacy

Du kan permanent inaktivera cookies för annonsuppgifter, genom att förhindra dessa med en lämplig inställning i webbläsarprogrammet eller genom att ladda ned och installera webbläsarinsticksprogrammet under följande länk: https://support.google.com/ads/answer/7395996

Tänk på att vissa funktioner på denna webbplats eventuellt inte kan användas eller endast användas i begränsad omfattning om du har inaktiverat användning av cookies.

11) Webanalysstjänst

- Google (Universal) Analytics
Denna webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder s.k. "cookies", textfiler, som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du använder webbplatsen. Den information som har genererats genom cookien om hur du använder webbplatsen (inklusive den förkortade IP-adressen) kommer i regel överföras till en Google-server i USA och sparas där.

Denna webbplats använder Google Analytics endast med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom förkortning och omöjliggör direkt identifiering av en specifik person. Genom tillägget kommer din IP-adress i medlemsstater i Europeiska Unionen eller i andra medlemsstater i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att förkortas av Google. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna behandling enligt art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR på basis av våra berättigade intressen för statistisk analys av användarbeteenden i optimerings- och marknadsföringssyfte.

Inom ramen för vårt uppdrag kommer Google använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteterna och om tjänster anknutna till webbplatsanvändningen och internetanvändningen samt presentera dessa för oss. Den IP-adress som vidarebefordras av din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammankopplas inte med andra uppgifter från Google.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att göra en lämplig inställning i ditt webbläsarprogram; Vi vill dock påpeka att du i sådana fall eventuellt inte kommer kunna använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan därutöver förhindra registrering av de uppgifter som skapas genom cookies, och som har att göra med hur du använder webbplatsen (inkl. din IP-adress), av Google och förhindra behandling av dessa uppgifter av Google, genom att ladda ned och installera det webbläsarinsticksprogram som finns på följande länk:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Som alternativ till webbläsarinsticksprogram eller på webbläsare på mobila enheter, kan du klicka på följande länk för att placera ut en Opt-Out-cookie, som förhindrar framtida registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän. Raderar du dina Cookies i denna webbläsare, måste du klicka igen på denna länk): Inaktivera Google Analytics

Google LLC, med huvudkontor i USA, är certiferad för den amerikansk-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", varigenom man säkerställer att den dataskyddsnivå som tillämpas i EU är uppfylld.

På den här webbplatsen används även Google Analytics för analys av besökarnas trafik via en användar-ID. Du kan inaktivera analysen av användningen av en enhet under ”Mina uppgifter”, ”personlig information” i ditt kundkonto.

Mer information om hanteringen av användardata i Google Analytics hittar du i Googles integritetspolicy: ://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=se

12) Rättigheter för berörda

12.1 Den gällande uppgiftsskyddslagstiftningen ger dig som berörd part omfattande rättigheter gentemot den ansvariga för behandling av dina personuppgifter (upplysnings- och interventionsrätt), vilket vi informerar om nedan:

 • Rätt till tillgång enligt art. 15 GDPR. Du har rätt att få en bekräftelse på om personuppgifter som rör dig och som behandlas behandlas av oss,  ändamålen med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna, förekomsten av rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifterna eller begränsningar av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling, rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet, om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering inlusive logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling för den registrerade, samt din rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 har vidtagits vid eventuell överföring av personuppgifter till ett tredjeland.
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR/DSGVO. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR/DSGVO. Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter enligt art. 17 avs. 1 f GDPR. Denna rätt ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller en uppgift av allmänt intresse och/eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR. Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du bestrider uppgifternas korrekthet, om behandlingen är olaglig och du vill att vi begränsar uppgifterna istället för att radera dessa, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi inte längre behöver personuppgifterna, eller om du har invändningar mot behandlingen om vi inte har gjort en intresseavvägning.
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR. Om du begärt rättelse, radering eller begränsning av behandling är den personuppgiftsansvarige förpliktigad att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av personuppgifter eller begränsningar av behandling som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medföra en oproportionell ansträngning. Den personuppgiftsansvarige ska informera den registrerade om dessa mottagare på den registrerades begäran.
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR. Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR. Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Vid återkallelse raderar vi omedelbart de aktuella uppgifterna, såvitt vidare behandling inte kan grundas på en rättslig grund för samtyckesfri behandling. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.
 • Rätt att inge klagomål enligt artikel 77 DSGVO. Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska varje registrerad som anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot denna förordning ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där han eller hon har sin hemvist eller sin arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks.

12.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.
OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

13) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.

Cookies & Sekretessinställningar