TOP Trustpilot

Allmänna Affärsvillkor

1) Tillämpningsområde

1.1 Föreliggande villkor för FILATI eCommerce GmbH (nedan "säljare") gäller alla avtal som en konsument eller näringsidkare (nedan "kund") ingår med säljaren angående de varor som säljaren säljer i sin webbutik. Detta avsäger sig kundens rätt att inkludera sina egna villkor, om inte annat avtalats.

1.2 Dessa allmänna villkor gäller i tillämpliga delar för avtal om leverans av värdekuponger, om inte annat avtalats.

1.3 Dessa allmänna villkor gäller i tillämpliga delar för avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, om inte annat avtalats. Digitalt innehåll i den mening som avses i dessa allmänna villkor är data som skapas och tillhandahålls i digital form.

1.4 Med konsument avses i dessa Allmänna Villkor en fysisk person som huvudsakligen handlar utanför sitt yrke.

1.5 Med näringsidkare avses i dessa Allmänna Villkor en fysisk eller juridisk person eller en juridisk person som i samband med ingåendet av en juridisk transaktion agerar inom sitt yrke.

2) Ingående av kontrakt

2.1 De produktbeskrivningar som förekommer i säljarens nätbutik utgör inte ett bindande erbjudande från säljarens sida utan syftar istället till att kunden ska lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret som finns i säljarens nätbutik. När kunden - efter att ha lagt de valda varorna och/eller tjänsterna i den virtuella varukorgen och slutfört den elektroniska beställningsprocessen - klickar på knappen som slutför beställningsprocessen, lämnar han eller hon ett juridiskt bindande avtalserbjudande för varorna och/eller tjänster som finns i kundvagnen.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar

 • genom att skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post) till kunden, då tidpunkten då orderbekräftelsen kommer till kunden är avgörande, eller
 • genom att leverera den beställda varan till kunden, då tidpunkten då varan levereras till kunden är avgörande, eller
 • genom att uppmuntra kunden att betala efter att ha lagt sin beställning.

Om det finns fler än ett av ovanstående alternativ, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovanstående alternativ först inträffar. Acceptfristen för Erbjudandet börjar dagen efter det att erbjudandet har skickats av kunden och slutar med utgången av den femte dagen, vilket följer på att erbjudandet har skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom den ovan nämnda perioden, ska detta anses vara ett avslag på erbjudandet med följden att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.

2.4 Om en betalningsmetod som erbjuds av PayPal väljs, sker betalningsbehandlingen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à.r.l.et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hädanefter: PayPal), med förbehåll för PayPals användarvillkor, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full Eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, som finns på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Om kunden betalar med hjälp av en betalningsmetod som kan väljas av PayPal i onlineorderprocessen, förklarar säljaren redan att kunden accepterar kundens erbjudande när kunden klickar på knappen för att slutföra orderprocessen.

2.5 När kunden skickar ett erbjudande via säljarens beställningsformulär online lagras avtalstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts och överförts till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har skickats. Säljaren ska inte göra texten i kontraktet tillgänglig utöver detta. Om kunden har satt upp ett användarkonto i säljarens webbutik innan han/hon skickar sin beställning, kommer orderdata att arkiveras på säljarens webbplats och kan nås av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto, där motsvarande loggdata kan hämtas kostnadsfritt.

2.6 Innan beställningen skickas in via säljarens beställningsformulär online kan kunden upptäcka eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre detektering av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken skärmen förstoras. Som en del av den elektroniska orderprocessen kan kunden korrigera sina poster med hjälp av det vanliga tangentbordet och musen tills kunden klickar på knappen för att avsluta orderprocessen.

2.7 Endast den tyska eller engelska versionen av våra villkor gäller för ingående av kontraktet.

2.8 Orderhanteringen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatisk orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han har angett för orderhantering är korrekt, så att de e-postmeddelanden som skickas av säljaren kan tas emot på denna adress. Vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller tredje part som beställts med orderhanteringen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenten har som grundregel ångerrätt.

Hämta avbokningsformulär: Avbokningsformulär

BÖRJAN AV AVBOKNINGSINSTRUKTIONERNA

Ångerrätt
Du kan avbryta detta kontakt inom 14 dagar utan att ange skäl.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag du, eller en av dig utsedd representant (dock ej transportföretaget) har tagit emot varan.

Om du vill åberopa din ångerrätt, vänligen informera

FILATI eCommerce GmbH
Dreisesselstr. 43
94110 Wegscheid
Tyskland
office@filati.se
Tel.: +49 8592 40 80 988
bzw. FILATI eCommerce GmbH
Walchshoferweg 26
4121 Altenfelden
Österrike
office@filati.se
Tel.: +43 7282 217 77

genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att dra dig tillbaka från kontraktet. Du kan använda det medföljande standardformuläret, men detta är inte ett krav.

Om du vill använda din ångerrätt, räcker det att du skickar budskapet att du ångrar ditt köp, före utgången av ångerfristen.

Konsekvenser av en avbokning
Om du ångrar detta avtal kommer vi att återbetala alla betalningar vi fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader till följd av den händelse att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans vi erbjuder) utan otillbörligt dröjsmål och senast 14 dagar från det datum då vi mottog ditt meddelande om att du återkallar avtalet pga ångerrätt. För återbetalningen använder vi samma betalningsmetod som du använde i den den ursprungliga beställningen, om inget annat uttryckligen överenskommits med dig. I inget fall debiteras återbetalningsavgifter. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi fått tillbaka varan, eller tills du har visat att du har skickat tillbaka varan, beroende på vilket som kommer först.

Du måste returnera varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om avbokningen av detta kontrakt. Ångerfristen är uppfylld om du skickar varorna före fjorton dagar. Du bär de omedelbara kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste bara betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust beror på en hantering som inte är nödvändig för granskning av varornas art, egenskaper och funktion.

SLUT PÅ AVBOKNINGSINSTRUKTIONERNA

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning motsvarar de angivna priserna totalpriserna inklusive moms. Eventuella ytterligare leverans- och fraktkostnader anges separat i relevant produktbeskrivning.

4.2 Vid leverans till länder utanför EU kan det i vissa fall tillkomma ytterligare kostnader som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden. Hit hör t.ex. kostnader för att överföra pengar via kreditinstitut (t.ex. överföringsavgifter, växlingsavgifter) eller skatter och avgifter enligt importregler (t.ex. tullar). I samband med en penningöverföring kan sådana kostnader även uppstå, även om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen, men kunden ändå gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.

4.3 Kunden har olika betalningsalternativ, som finns i säljarens nätbutik.

4.4 Om förskottsbetalning genom banköverföring har avtalats ska betalning ske omedelbart efter det att avtalet har ingåtts, om inte parterna har kommit överens om en senare förfallodag.

4.5 Om betalningsmetoden "SOFORT" väljs behandlas betalningen via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallad "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett bankkonto på nätet som har aktiverats för deltagande i "SOFORT", identifiera sig på motsvarande sätt under betalningsprocessen och bekräfta betalningsinstruktionen till "SOFORT". Betalningstransaktionen genomförs omedelbart därefter av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" kan kunden hitta på https://www.klarna.com/sofort/

4.6 Om betalningsmetoden "PayPal Direct Debit" väljs hämtar PayPal fakturabeloppet från kundens bankkonto efter att ett SEPA-autogiromedgivande har utfärdats, men inte före utgången av tidsfristen för förhandsanmälan från säljarens sida. Förhandsbesked ("Pre-Notification") är varje meddelande (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som meddelar att en debitering sker via SEPA Direct Debit. Om autogirot inte betalas på grund av otillräckliga medel på kontot eller på grund av felaktiga bankuppgifter, eller om kunden motsätter sig autogirot trots att kunden inte har rätt att göra det, ska kunden stå för de avgifter som respektive kreditinstitut ådrar sig till följd av återkravet om kunden är ansvarig för detta.

4.7 Om kreditkortsbetalning väljs förfaller fakturabeloppet omedelbart efter att avtalet ingåtts. Betalningsmetoden för betalning med kreditkort behandlas i samarbete med Computop GmbH, Schwarzenbergstr. 4, 96050 Bamberg till vilken leverantören tilldelar sitt betalningsanspråk. Computop GmbH hämtar fakturabeloppet från kundens kreditkortskonto. Vid överlåtelse kan betalning endast ske till Computop GmbH med skuldavskrivningseffekt. Kreditkortet kommer att debiteras omedelbart efter att ha skickat kundordern i online-butiken. Leverantören är fortfarande ansvarig för allmänna kundförfrågningar, till exempel om varor, leveranstid, frakt, returer, klagomål, Deklarationer om återkallelse och leveranser eller kreditanteckningar, även om betalningsmetoden kreditkort betalning via Computop GmbH väljs.

5) Leveransvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder att skicka varorna, ska leverans ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som anges av kunden, om inte annat avtalats. När transaktionen behandlas är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.

5.2 Om leveransen av varorna misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden bära de rimliga kostnader som säljaren ådrar sig. Detta gäller inte kostnaderna för leveransen om kunden på ett effektivt sätt utövar sin ångerrätt. Returfrakten skall omfattas av bestämmelserna i säljarens avbokningsregler om kunden effektivt utövar ångerrätten.

5.3 Om kunden agerar som företagare ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna övergå till kunden så snart säljaren överlämnar varorna till transportören, har levererat till transportören eller någon annan person eller enhet som utsetts att utföra transporten. Om kunden agerar som konsument ska risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna i princip endast överlämnas till kunden eller en person som har rätt att ta emot varorna vid överlämnandet. Med avvikelse från detta skall risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna, även för konsumenterna, redan övergå till kunden så snart säljaren överlämnar varorna till transportören. har levererat till transportören eller någon annan person eller institution som utsetts att utföra transporten, om kunden har levererat transportören, transportören eller den person eller institution som på annat sätt utsetts att utföra transporten och säljaren har inte tidigare utsett denna person eller institution till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet i händelse av felaktig eller felaktig självleverans. Detta gäller endast om säljaren inte är ansvarig för utebliven leverans och säljaren har ingått en konkret täckningstransaktion med leverantören med vederbörlig omsorg. Säljaren kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. I händelse av att varorna inte är tillgängliga eller delvis tillgängliga, kommer kunden omedelbart att informeras och ersättningen kommer att återbetalas omedelbart.

5.5 Självhämtning är inte möjlig av logistiska skäl.

5.6 Värdekuponger tillhandahålls till kunden enligt följande:

 • per Download
 • per E-Mail

5.7 Digitalt innehåll tillhandahålls till kunden enligt följande:

 • per Download
 • per E-Mail
6) Beviljande av nyttjanderätt för digitalt innehåll

6.1 Förutsatt att inget annat följer av beskrivningen i säljarens onlinebutik beviljar säljaren kunden en icke-exklusiv, lokal och tidsmässigt obegränsad rätt att använda det överlåtna innehållet uteslutande för privata ändamål.

6.2 Det är inte tillåtet att överföra innehållet till tredje part eller att skapa kopior för tredje part utanför tillämpningsområdet för dessa allmänna villkor, såvida inte säljaren har samtyckt till en överföring av den avtalsenliga licensen till tredje part.

6.3 I den mån kontraktet avser engångstillhandahållandet av ett digitalt innehåll, träder beviljandet av rättigheter endast i kraft när kunden har betalat hela ersättningen. Säljaren kan tillfälligt tillåta användning av avtalsinnehåll även före denna tidpunkt. En överföring av rättigheter sker inte genom ett sådant provisoriskt tillstånd.

7) Äganderättsförbehåll

Om säljaren gör en förskottsbetalning ska han behålla äganderätten till de levererade varorna tills hela köpeskillingen har betalats.

8) Ansvar för fel (garanti)

8.1 Om inte annat anges i följande bestämmelser ska bestämmelserna om lagstadgad skyldighet för defekter tillämpas. I fråga om avtal om leverans av varor skall följande gälla, trots detta:

8.2 Om kunden agerar som entreprenör,

 • har säljaren valet av typ av efterföljande prestanda;
 • är preskriptionstiden för fel i nya varor ett år från leveransen av varan.
 • är rättigheterna och kraven för fel uteslutna för begagnade varor.
 • börjar preskriptionstiden inte på nytt om en ersättningsleverans görs som en del av felansvaret.

8.3 Ovan nämnda ansvarsbegränsningar och förkortade tidsfrister gäller inte

 • för skadeståndskrav och ersättning för kundens kostnader,
 • i händelse av att säljaren har dolt defekten på ett bedrägligt sätt,
 • För varor som har använts för en sammansättning i enlighet med dess vanliga användning och som har orsakat dess bristfällighet,
 • för säljarens eventuella befintliga skyldighet att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala delar.

8.4 För företagare ska dessutom de lagstadgade preskriptionstiderna för lagstadgad regressrätt förbli oförändrade.

8.5 Om kunden agerar som köpman i den mening som avses i § 1 i den tyska handelslagen (HGB), omfattas han av den kommersiella skyldigheten att inspektera och anmäla fel enligt § 377 i den tyska handelslagen (HGB). Om kunden underlåter att uppfylla de anmälningsskyldigheter som regleras där ska varorna anses vara godkända.

8.6 Om kunden agerar i egenskap av konsument uppmanas han att reklamera levererade varor med uppenbara transportskador till leverantören och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta ska detta inte ha någon effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga anspråk för fel.

9) Inlösen av kampanjkuponger k

9.1 Värdeuponger som utfärdas kostnadsfritt av säljaren som en del av kampanjer med en viss giltighetstid och som inte kan köpas av kunden (hädanefter kallade "kampanjkuponger") kan endast lösas in i säljarens nätbutik och endast under den angivna perioden.

9.2 Kampanjkuponger kan endast lösas in av kunden.

9.3 Vissa produkter kan uteslutas från kupongkampanjen om en liknande begränsning följer av kupongens innehåll.

9.4 Kampanjkuponger kan endast lösas in innan beställningsprocessen är klar. Efterföljande kvittning är inte möjlig.

9.5 Endast en kampanjkupong kan lösas in per beställning.

9.6 Varornas värde måste vara minst lika stort som värdet på kampanjkupongen. Säljaren återbetalar inte eventuella återstående krediter.

9.7 Om värdet på kampanjkupongen inte räcker till för att täcka beställningen kan kunden välja en av de andra betalningsmetoder som säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

9.8 Om värdet av kreditbeloppet på en kampanjkupong betalas ut varken kontant eller i ränta.

9.9 Kampanjkupongen återbetalas inte om kunden, inom ramen för sin lagstadgade ångerrätt, returnerar varorna som betalats helt eller delvis med kampanjkupongen.

9.10 Kampanjkupongen är endast avsedd att användas av den person som anges på kupongen. Överföring av kampanjkupongen till tredje part är utesluten. Säljaren har rätt, men är inte skyldig, att kontrollera att respektive kuponginnehavare är materiellt berättigad.

10) Inlösen av presentkort

10.1 Värdeuponger som kan köpas via säljarens webbutik (nedan "presentkort") kan endast lösas in i säljarens webbutik, om inget annat anges i presentkortet.

10.2 Presentkort och resterande saldon av presentkort kan lösas in fram till slutet av det tredje året efter det år då kortet köptes. Återstående krediter kommer att krediteras kunden fram till utgångsdatumet.

10.3 Presentkort kan endast lösas in innan beställningsprocessen avslutas. Efterföljande kvittning är inte möjlig.

10.4 Endast ett presentkort kan lösas in per beställning.

10.5 Presentkort kan endast användas för att köpa varor och inte för att köpa ytterligare presentkort.

10.6 Om presentkortets värde inte är tillräckligt för att täcka beställningen kan kunden välja en av de andra betalningsmetoderna som säljaren erbjuder för att betala mellanskillnaden.

10.7 Resten av ett presentkort betalas varken kontant eller i ränta.

10.8 Presentkortet kan överlåtas. Säljaren kan göra en betalning med befriande verkan till respektive innehavare som löser in presentkortet i Säljarens webbshop. Detta gäller inte om säljaren har kännedom om eller grovt vårdslöst ignorerar att respektive innehavare är obehörig, rättsligt oförmögen eller saknar representativ befogenhet.

11) Retur

11.1 Beställda varor kan returneras inom 90 dagar. För våra kunder I Tyskland och Österrike går det att per e-post begära en returetikett med porto betalt, vilket är gratis för ett fakturabelopp på € 40,00 och över, eller för en returkostnad av € 3,50 euro för fakturabelopp under 40,00 €.

11.2 Beställningsbeloppet (utan fraktkostnader) ersätts via e-post-värde kod som kan lösas in mot en ny beställning, eller om kunden önskar pengarna tillbaka görs detta via det använda betalningsmedlet eller till ett angivet bankkonto.

12) Gällande lagstiftning

Alla rättsliga förbindelser mellan parterna ska regleras av lagstiftningen i Förbundsrepubliken Tyskland respektive Republiken Österrike, med undantag för lagstiftningen om internationell försäljning av lös egendom. När det gäller konsumenter ska detta lagval endast gälla i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

13) Behörighetsort

Om kunden agerar som en köpman, en offentligrättslig juridisk person eller en offentligrättslig specialfond med sitt säte i Förbundsrepubliken Tyskland eller Republiken Österrike, ska säljarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal. Om kunden har sitt säte utanför Förbundsrepubliken Tysklands eller Republiken Österrikes territorium, ska säljarens säte vara exklusivt behörig för alla tvister som uppstår i samband med detta avtal, om avtalet eller anspråk som uppstår i samband med avtalet kan hänföras till kundens yrkesmässiga eller kommersiella verksamhet. I ovanstående fall har säljaren dock i alla fall rätt att väcka talan vid domstol på kundens verksamhetsställe.

14) Alternativ tvistlösning

14.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning på internet på följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Plattformen fungerar som en kontaktpunkt för utomrättslig lösning av tvister som uppstår i samband med köp- eller tjänsteavtal på nätet där en konsument är inblandad.

14.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister.